Fysiikka tutkii maailmankaikkeutta

Fysiikka luonnontieteenä

Ihminen on poikkeuksellinen eläin. Tiedostamme sekä itsemme että ympäristönsä olemassaolon ja uteliaisuus ajaa meidät kysymään miten asiat toimivat ja mikä siihen voisi olla syynä. Tähän saattaa vielä pystyä joku muukin eläin, mutta poikkeuksellisiksi meidät tekee se, että olemme oppineet löytämään näihin kysymyksiin vastauksia. Luonnollinen ajatus on lähteä kokeilemaan: Tiputetaan kivi toisen (kiven tai ihmisen) päälle ja katsotaan mitä tapahtuu. Tiede on kehittynyt tästä prosessista sen systematisoituessa.

Yksittäisiä tapahtumia kiinnostavampaa on usein erilaisten systeemien yleinen käyttäytyminen, sillä niitä ymmärtämällä voidaan tehdä hyödyllisiä ennusteita tulevaisuutta varten. Tiede on systemaattinen tapa tutkia miten asiat toimivat ja parhaimmillaan se pystyy sekä selittämään miksi joissakin olosuhteissa tiettyjä asioita tapahtuu että ennustamaan mitä samanlaisissa olosuhteissa tulevaisuudessa tulee todennäköisesti tapahtumaan. Tiede (ja aivan erityisesti luonnontiede) tutkii siis syitä ja seurauksia.

(Tässä yhteydessä "miksi" viittaa syy/seuraus-suhteen syyhyn, ei moraaliseen syyhyn tai intentioon.)

Humanistiset tieteet, eli ihmistieteet, katsovat sisäänpäin ja tutkivat miten ihmiset ja ihmisjoukot toimivat ja käyttäytyvät. Luonnontieteet katsovat ulospäin ja tutkivat miten luonto toimii. Luonnontieteitä ovat esimerkiksi biologia, maantiede, kemia ja fysiikka. Niiden tarkastelukohteet ovat erilaisia ja tästä johtuen myös tutkimusmenetelmät eroavat toisistaan merkittävästi. Yhteistä kaikille on kuitenkin tieteellinen metodi, jossa kokemusperäistä tietoa kerätään systemaattisesti ja yritetään selittää sitä tilanteeseen parhaiten sopivilla malleilla.

Luonnontieteille ominainen lähtökohta on tiedon objektiivisuus. Minä näen saman Kuun kuin sinä ja niin näkevät kaikki muutkin. Lisäksi Kuun olemassaolo ei riipu siitä olemmeko me sitä näkemässä. Toisenlaisiakin tiedon määritelmiä on toki olemassa, mutta luonnontieteiden sisällä tämänlainen tiedon objektiivisuus on lähtökohta.

Mittaaminen

Kaikki meistä osaavat tehdä mittauksia - osaat esimerkiksi mitata kaverisi pituuden tai jouksulenkkisi keston. Tarvitset näihin mittalaitteen ja jonkin mittayksikön, johon verrata tulosta. Pituus voi olla esimerkiksi 175 cm, mutta ei 175. Mitattavista asioista käytetään nimeä "suure" (esim. pituus) ja jokaisella suureella on yksikkö (esim. senttimetri). Lisäksi meidän täytyy sopia, kuinka pitkä yksi senttimetri on, jotta tällaisessa tuloksessa olisi jotain mieltä.

Historialliseti "yksi metri" on eri aikoina tarkoittanut ensin tiettyä osaa päiväntasaajan ja pohjoisnavan välisestä etäisyydestä sekä myöhemmin Ranskassa sijainnutta metallisauvaa, "prototyyppi-metriä". Nykyisin metri määritellään valonnopeuden avulla olemaan se etäisyys, jonka valo kulkee tyhjiössä 1 299792458 sekunnissa.

Sekunnin määritelmä puolestaan on sidottu Cesium-atomien radioaktiivisiin hajoamisiin. Näillä yksityiskohdilla ei tämän kurssin kannalta ole merkitystä, mutta huomaa, että mittaaminen tapahtuu aina suhteessa johonkin vertailukohtaan. Erilaisia mittauksia voi tietenkin tehdä vaikka kuinka monia, mutta niin kutsuttuja perussuureita on fysiikassa vain seitsemän.

Kaikki muut (ns. johdetut suureet) voidaan johtaa näistä. Esimerkiksi nopeus mitataan matkan ja ajan avulla yksikössä m s . Energian yksikkö Joule on monimutkaisempi yhdistelmä, mutta koostuu samoista perusosista

Katso video yksiköistä ja kilogramman määritelmästä.

Mittausvirhe

Olennainen osa mittaamista on ilmoittaa kuinka tarkasti mittaus on tehty. Kun esimerkiksi mittaat kaverisi pituuden, voit olla melko varma, että senttimetrit menevät oikein, mutta millimetreistä olet luultavati jo epävarmempi. Tällöin on luonnollista, että ilmoitat mittaustuloksen sillä tarkkuudella, jolla tulos on luotettava (esim. 175 cm, eikä 175,1432422 cm). Tämä ei tietenkään tarkoita, että hänen pituutensa olisi täsmälleen tämän verran, vaan että tällä mittaustavalla saatava tulos on mittaustarkkuuden rajoissa 175 cm. Tarkemmalla mittauksessa saataisiin tulokseen lisää desimaaleja.

Mittaustarkkuudesta puhuttaessa käytetään yleensä käsitettä merkitsevät numerot, joka saattaa vaikuttaa sekavalta ennen kuin siihen tottuu. Merkitsevät numerot ovat ne luvussa olevat numerot, joilla on jokin merkitys, eli ne erottavat tämän luvun muista luvuista. Esimerkiksi mittaustuloksessa 175 cm on kolme merkitsevää numeroa, tarkemmassa mittauksessa 175,14 cm on saatu viiden merkitsevän numeron tarkkuus. Tämä ei muutu vaikka tarkempi mittaus antaisi tuloksen 175,00 cm - meillä on edelleen 5 merkitsevää numeroa. Merkitseviä numeroita ei tule lisää, jos 175 cm ilmoitetaan muodossa 1,75 m tai 0,00175 km, niitä on edelleen kolme. Ainoa hankala tapaus on silloin, kun kokonaisluvun lopussa on nollia: esimerkiksi 100 m voi tilanteesta riippuen olla ilmoitettu joko 1, 2 tai 3 merkitsevällä numerolla. "Se on tuossa 100 metrin päässä" sisältää normaalisti yhden merkitsevän numeron, mutta "olympialaisten 100 metrin juoksu" sisältää kolme, kaikki riippuu mittaustarkkuudesta.

Nykyisin mittaustuloksia ja mittausvirheitä käsitellään yleensä tietokoneella ja jollakin tilanteeseen sopivalla laskukaavalla. Jos esimerkiksi mitataan sama suure useampaan kertaan, voidaan tulokseksi ilmoittaa mittausten keskiarvo ja arvioida mittausvirhettä mittaustulosten keskihajonnan avulla.

Jos jonkin suureen määrittämiseen tarvitaan useampia mittauksia, mittausvirheet yleensä kasvavat. Otetaan yksinkertainen esimerkki: laatikon tilavuuden mittaus. Mittaat laatikon jokaisen sivun yhden millimetrin tarkkuudella, leveys = 13,2 ± 0,1 cm, pituus = 15,5 ± 0,1 cm ja korkeus = 4,0 ± 0,1 cm. Tilavuus lasketaan näiden kolmen tulona, joten voit arvioida millä välillä tilavuus todennäköisesti on poimimalla mittaustuloksista ensin pienimmät mahdolliset tulokset ja sitten suurimmat mahdolliset tulokset ja laskemalla tilavuuden

Näiden kahden keskiarvo on 818,727 cm³ , joten laatikon tilavuudeksi voisi ilmoittaa esimerkiksi V = 820 cm³ ± 30 cm³ .

Fysiikan erilaiset etäisyydet

Kiinnostavia ilmiöitä löytyy hyvin erilaisilla etäisyysskaaloilla. Meille tutuimmat ilmiöt ja esineet ovat etäisyyksillä millimetreistä kilometreihin. Koska ne ovat osa arkipäivää, ne ovat monessa mielessä kiinnostavimpia ja niitä myös tutkitaan eniten eri näkökulmista. Maantiede ja tähtitiede katsovat myös suurempia kokonaisuuksia planeetoista galakseihin. Biologia tutkii pienempiä etäisyyksiä, kuten soluja, ja kemia tarkentaa vieläkin pienempiin objekteihin, atomitasolle asti. Fysiikka tutkii periaatteessa kaikkea havaittavissa olevaa, joten se tutkii myös kaikkia mahdollisia etäisyyksiä. Eri tieteet vastaavat erilaisiin kysymyksiin, joten ne ovat toisiaan täydentäviä vaikka tutkittaisiinkiin samoja ilmiöitä.

Nämä eri etäisyydet ovat toisistaan niin kaukana, että niitä on helpointa vertailla suuruusluokkien avulla - tähän käytetään kymmenen potensseja. Esimerkiksi Maan kaltaisten planeettojen säteet ovat suuruusluokka tuhat kilometriä eli miljoona metriä, mutta galaksien koot ovat jo miljardeja miljardeja metrejä, jolloin tavallista kieltä on hankala käyttää. Helpompaa on kirjoittaa miljoona muodossa 10 , missä kymmenen potenssi kertoo kuinka monta nollaa ykkösen jälkeen tulee. Nyt galaksin koko voidaan kirjoittaa yksinkertaisesti 10¹⁸ m, ykkönen ja 18 nollaa.

Senttimetri on 0,01 m eli 10² m, negatiiviset kymmenen potenssit kertovat siis kuinka monta nollaa tarvitaan luvun alkuun. Atomien ja molekyylien kokoluokka on metrin kymmenesmiljardisosa eli 10¹º m. Voidaan siis sanoa, että arkipäivän ilmiöt ovat 1 m molemmin puolin ja mitä kauemmaksi tästä mennään ,sitä eksoottisemmista ilmiöistä on kyse.

Suuntaa antava kaavakuva eri luonnontieteiden tutkimista etäisyysskaaloista.

Fysiikka tutkii siis kaikkia mahdollisia etäisyyksiä aina näkyvän maailmankaikkeuden kokoon asti (noin 1027 m). Pienen mahdollinen etäisyys on vielä hypoteesin tasolla, sillä nykyisillä kokeilla nähdään vain noin 10⁻¹⁹ m asti. Parhaat teoriamme, yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka, ennustavat yhdessä pienimmän mahdollisen etäisyyden: tämä Planckin etäisyys on noin 10⁻³⁵ m. Suurin mahdollinen etäisyys on siten 1062 kertaa suurempi kuin pienin mahdollinen etäisyys.

Toinen tapa kirjoittaa erilaisia suuruusluokkia on käyttää etuliitteitä. Esimerkiksi tietokoneiden tallennustila ilmoitettiin joskus aikoinaan kilotavuina (kb), sitten megatavuina (Mb), gigatavuina (Gb) ja nykyisin teratavuina (Tb). Pienempiin numeroihin mennessä puhutaan millimetreistä (mm), mikrometreistä (µm), nanometreistä (nm), jne. Nämä etuliitteet voidaan aina muuttaa kymmenen potensseiksi ja päinvastoin. Kaikki tieto löytyy taulukkokirjoista, joten näitä ei tarvitse opetella ulkoa

Katso video eri etäisyysskaaloilla havaittavista asioista:

Yksikkömuunnokset

Fysiikan ongelmia ratkoessa aivan välttämätön taito on osata muuttaa suureita yhdestä yksiköstä toiseen, esimerkiksi 15 m = 1500 cm. Useimmiten muutoksen kannattaa tehdä siten, että kaikki tiedossa olevat suureet muutetaan SI-järjestelmän yksiköihin, jolloin ne ovat vertailukelpoisia keskenään ja vastaukseksi tulee SI-järjestelmän yksikkö.

Listataan joitakin esimerkkejä

Joskus on hyödyllistä muistaa myös joidenkin johdettujen yksikköjen muunnoksia suoraan. Tällaisista muutoksista ehkä yleisin on tuttujen nopeusyksiköiden muuttaminen toisikseen

Tämä kannattaa ensimmäisillä kerroilla käydä yksityiskohtaisesti läpi. Haluamme siis tietää esimerkiksi kuinka monta metriä sekunnissa on nopeus v = 10 km/h . Tulos saadaan muuttamalla (erikseen) metrit kilometreiksi ja sekunnit tunneiksi:

Käy läpi jokainen välivaihe ja varmista, että ymmärrät mitä niissä tapahtuu. Lopputuloksena saadaan kätevä muistisääntö: Jos haluat muuttaa km/h → m/s sinun täytyy jakaa annettu nopeus luvulla 3,6. Esimerkiksi:

Jos taas haluat tehdä muunnonksen toiseen suuntaan m s → km h , sinun pitää kertoa luvulla 3,6. Esimerkiksi:

Esimerkki 1: Pertti kulkee 100 metrin matkan keskinopeudella v = 6 km/h . Kuinka kauan matka kestää? (Matkaan kuluva aika saadaan jakamalla matka keskinopeudella.)

Ratkaisu: Annetut suureet täytyy ensin muuttaa samoihin yksiköihin. Joko 100 m muutetaan kilometreiksi tai nopeus yksikköön m/s . Tehdään tällä kertaa jälkimmäinen muutos

Saadun nopeuden avulla voidaan laskea käytetty aika t

Vastaus: Pertillä kuluu matkaan noin 60 sekuntia.

Mittaukset ja mallit

Fysiikka on kokeellinen tiede, eli kaikki perustuu viime kädessä niihin mittauksiin, jotka osaamme tehdä. Kokeita tekemällä saamme tietoa, jota järjestelemällä voimme päätellä säännönmukaisuuksia luonnon käyttäytymisessä. Näiden päätelmien avulla meidän on mahdollista rakentaa malleja tai teorioita, joiden avulla voimme tehdä ennusteita luonnon tulevasta käyttäytymisestä.

Fysiikka tieteenä muodostuu kahden osan vuoropuhelusta: kokeiden avulla rakennetaan malleja ja mallien avulla saadaan ideoita siitä mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi. Kokeet ja mallit/teoriat ovat siis toisiaan täydentäviä osia, joista kumpaakaan ei oikein voi tehdä ilman toista.

Jos saamme uutta tietoa, joka voidaan selittää paremmin jollakin toisella mallilla, on oltava valmis luopumaan vanhoista malleista. Tiede on siis itseään korjaavaa ja tieteelliseen tietoon liittyy aina epävarmuutta. Fysiikka ei siis koskaan "todista" mitään, mutta se ei estä sitä etteikö sen avulla voisi "tietää" miten asiat toimivat.

Joskus käyttämämme sanat johtavat meitä harhaan. Esimerkiksi termeistä luonnonlait tai fysiikan lait syntyy helposti sellainen mielikuva, että luonto jotenkin noudattaisi fysiikasta löytyviä lakeja. Luonto ei tietenkään seuraa sen enempää fysiikan kuin minkään muunkaan tieteen lakeja, vaan se tekee mitä tekee ja me ihmiset yritämme parhaamme mukaan selittää tätä käytöstä keksimillämme malleilla.

Mittarina sille kuinka hyvin luonnon mekanismeja ymmärrämme voidaan käyttää näiden mallien ennustamiskykyä. Ennusteiden paikkaansapitävyydelle voidaan useissa tapauksessa antaa numeroarvo, joka on usein uskomattoman hyvä ottaen huomioon kuinka huonoja me ihmiset yleensä olemme rationaalisessa ajattelussa ja tulevaisuuden ennustamisessa. Tiede nouseekin tässä mielessä usein yksilöiden yläpuolelle ja kertoo meille milloin olemme väärässä.

Fysiikan lyhyt historia

Lukion oppimäärän kurssit FY2- FY6 käsittelevät klassista fysiikkaa. Modernin fysiikan teoriat ovat tärkeitä fysiikan maailmankuvan rakentamisen kannalta, mutta toisaalta niiden tulokset poikkeavat merkittävästi klassisen fysiikan tuloksista vain eksoottisissa tilanteissa.

Mekaniikka = liikkeen ja vuorovaikutusten tutkimus.

"Fysiikka" voi eri yhteyksissä tarkoittaa hieman eri asioita, mutta ajatellaan sen tässä yhteydessä tarkoittavan luonnon ilmiöiden ja mekanismien systemaattista tutkimista. Tätä on tehty jo muinaisissa kulttuureissa, erityisesti antiikin Kreikassa, ja lukiofysiikastakin löytyy edelleen tuloksia, jotka on löydetty jo tuohon aikaan.

Usein "fysiikkaan" kuuluu lisäksi, että päätelmät perustuvat kokeellisiin havaintoihin ja tieteellisen metodin käyttöön. Tällaista "empiriaan" perustuvaa fysiikkaa on tehty kunnolla vasta 1500-luvulta alkaen, aiemmin päätelmien tueksi riittivät intuitio, maalaisjärki ja logiikka. Tästä alkanutta ja noin 1900-luvun alkuun kestänyttä aikakautta kutsutaan klassisen fysiikan kaudeksi.

Modernin fysiikan kausi alkaa kvanttimekaniikan synnystä 1900-luvun alussa. Muutos tuli kokeiden pakottamana: klassisen fysiikan mallit eivät enää selittäneet havaittuja koetuloksia, joten täytyi tehdä parempia malleja. Tästä alkoi modernin fysiikan vallankumous, joka on monessa mielessä mahdollistanut nykyisen kaltaisen tietoyhteiskunnan ja sen tarvitseman tekniikan. Tärkeää olisi kuitenkin muistaa, että kvanttimekaniikan tutkijat eivät tehneet tutkimuksiaan löytääkseen teknisiä sovelluksia, vaan tekniset sovellukset ovat tulleet uteliaisuuden ajaman perustutkimuksen sivutuotteina.

Hyvä puhe uteliaisuuden merkityksestä tieteessä:

Fysiikan aikajana

Yksinkertaistettu kaavakuva fysiikan kehityksestä. Selvitä mihin jokainen nimi ja vuosiluku viittaavat. Tästä kuvasta puuttuu tietenkin vaikka kuinka paljon nimiä, kenet itse lisäisit?

Yksi tapa tarkastella fysiikan historiaa on jakaa fysiikan kehitysaskeleet kahteen kategoriaan

1. Perustutkimustulokset, jotka selittävät luonnon toimintaa ja auttavat rakentaa fysikaalista maailmankuvaa.

2. Merkittävät tekniikan kehitysalkeet.

Kategoriat eivät ole toisistaan erilliset, vaan useimmiten ensimmäistä on tarvittu jälkimmäiseen ja joskus myös toisinpäin.

Monet nykyisin käytössä olevat käsitteet kuten atomi on otettu käyttöön jo antiikin kreikassa. Samoin yhä edelleen viitataan periaatteisiin, joita on pohdiskeltu jo tuohon aikaan.

Klassisen fysiikan kauden voidaan katsoa alkaneen Kopernikuksen, Galilein, Descartesin ja Kepplerin taivaankappaleiden liikkeitä koskevista havainnoista ja näitä selittävistä malleista. Planeetat liikkuvat säännönmukaisia ratoja eikä havaintoja sotkemassa ole muita liikkuvia kappaleita, joten malleja on helppo rakentaa ja testata. Liikkeen tarkastelu on klassisen fysiikan perusta, joten on luontevaa, että myös lukion fysiikka aloitetaan liikkeen tutkimisesta.

Edeltäjiensä havaintoihin perustuen Newton rakensi matemaattisia malleja kuvaamaan kappaleiden liikettä. Newtonin lait ovat merkittävä osa tätä kurssia ja fysiikan yleissivistystä. Newton kirjoitti myös taivaankappaleiden liikkeitä kuvaavan gravitaatiolain, jota katsotaan tarkemmin syventävissä opinnoissa.

Seuraava klassisen fysiikan mullistus tapahtui 1800-luvulla sähköisten ja magneettisten ilmiöiden tutkimuksesta. Nostetaan Faradayn tulosten perusteella tältä ajalta esille Michael Faraday, joka huomasi yksinkertaisen, mutta erittäin merkittävän ilmiön: liikuttamalla magneettia sähköjohtimen vieressä saadaan johtimeen kulkemaan sähkövirta. Tämä sähkömagneettinen induktio on mahdollistanut mekaanisen energian muuntamisen sähköverkossa kulkevaksi energiaksi. Tulet opinnoissasi huomaamaan, että induktion ymmärtäminen on merkittävä osa fysiikan opetussuunnitelmaa.

1900-vaihteessa löydettiin ensin aineen radioaktiivisuus ja hieman myöhemmin maailmankuvaamme mullistanut aineen kvanttiluonne. Einstein oli (tietämättään) mukana luomassa tulevaisuuden energiatuotantomuotoja "ihmevuoden" 1905 julkaisuillaan. Yhdessä Nobelin arvoisessa julkaisussa hän esitteli massan ja energian ekvivalenssin

E = mc²,

joka loi pohjan ydinvoiman hyötykäytölle. Toisessa saman vuoden julkaisussa (josta hänet palkittiin Nobelilla) hän selitti valosähköisen ilmiön, joka puolestaan mahdollistaa aurinkopaneelien käytön sähkön tuotannossa.

Nykyfysiikan kaksi ehkäpä merkittävintä teoriaa ovat yleinen suhteellisuusteoria (1915) ja kvanttimekaniikka (1925). Yleinen suhteellisuusteoria korvasi Newtonin gravitaatioteorian parhaana käytössä olevana gravitaation kuvauksena. Kvanttimekaniikka puolestaan avasi tien hiukkasfysiikan tutkimukselle - hiukkasfysiikan standardimalli ja suhteellisuusteoria ovat parhaat teoriamme fysiikan mallien pohjalla olevien niin sanottujen perusvuorovaikutuksien kuvaamiseen. Monet modernin fysiikan ideoista keksittiin siis 1900-luvun alussa, fysiikan kultakaudella.

Nykyisin merkittävimmät löydöt vaativat yhä suurempia kollaboraatioita, jopa tuhansien tutkijoiden yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat Higgsin bosonin löytänyt LHC-kiihdytinkollaboraatio ja gravitaatioaallot ensimmäisenä löytänyt LIGO-laboratorio. Tieteen kehittyessä on yhä epätodennäköisempää, että yksittäinen tutkija pystyisi Newtonin tapaan ottamaan merkittäviä edistysaskeleita - tutkimusyhteistyöstä on tullut välttämätön osa fysiikan tutkimusta.

Newton

Newton loi ensimmäisenä matemaattisen teoriakokonaisuuden kuvaamaan mekaniikan lakeja:

fi.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica

Nikola Tesla

Faradayn tulosten perusteella Nikola

Tesla toteutti ensimmäisen vesivoimalan asettamalla magneetti/sähköjohdin-systeemin pyörimään Niagaran putouksen alle.

Einstein ja vaimo

Einsteinin vaimo Mileva oli Albertin läheisin tutkimuskumppani, mutta hänen roolinsa näissä tutkimuksissa on laajalti unohdettu, lue lisää:

www.nature.com/articles/d41586-019-00741-6