Voima

Tähän mennessä olemme tutkineet suoraviivaista liikettä: kappaleen paikkaa, nopeutta ja kiihtyvyyttä. Seuraavaksi katsomme mistä liikkeen muutokset aiheutuvat. Newtonin klassisessa liikkeen kuvailussa tämä tarkoittaa voimien tutkimista, sillä liikkeen muutokseen tarvitaan aina voima. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että voima aiheuttaa kiihtyvyyden ja jos voimaa ei ole, ei ole myöskään kiihtyvyyttä. Tällöin liike ei muutu.

Newtonin teoria kappaleiden liikkeestä on rakennettu kolmen lain ympärille. Newtonin kolme lakia on käsitelty jo FY1-kurssilla, joten otetaan tässä niistä vain lyhyt kertaus. Tällä kurssilla syvennämme voimiin liittyvää osaamista laskemalla hieman hankalampia laskuja kuin FY1-kurssilla.

Newtonin lait - Newton I

Newtonin I laki, eli ”jatkavuuden laki,” sanoo, että kappaleen liike ei muutu, jos siihen ei kohdistu voimia.

Tällaisena laki on hieman ongelmallinen, sillä jos kappaleeseen ei kohdistu voimia, se ei ole vuorovaikutuksessa minkään kanssa. Ja jos kappale ei ole minkään kanssa vuorovaikutuksessa, sitä ei voi myöskään havaita. Jos taas kappaletta ei voi edes periaatteessa mitenkään havaita, sitä ei voi tutkia kokeellisessa tieteessä.

Newtonin I lakia voi kuitenkin käyttää useissakin tilanteissa, kunhan se ensin kirjoitetaan hieman eri muotoon: kappaleen liike ei muutu, jos siihen vaikuttava kokonaisvoima on nolla. Toisin sanoen kaikki kappaleeseen vaikuttavat voimat kumoavat toisensa. Tällainen tilanne on esimerkiksi aina silloin, kun kappale on paikallaan.

Paikallaan olevaan kappaleeseen kohdistuvat voimat kumoavat toisensa.

Newtonin lait - Newton II

Jälkimmäinen muotoilu Newtonin I laista on oikeastaan Newtonin II lain erikoistapaus.

Newtonin II laki, eli ”dynamiikan peruslaki,” sanoo, että kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima on suoraan verrannollinen kappaleen saamaan kiihtyvyyteen. Vektoriyhtälönä tämä voidaan kirjoittaa

Voiman ja kiihtyvyyden välinen verrannollisuuskerroin on kappaleen massa m. Jos pidetään mielessä, että kappaleen kiihtyvyys on aina samaan suuntaan kuin siihen vaikuttava kokonaisvoima, voidaan unohtaa vektorimerkit ja katsoa vain voiman ja kiihtyvyyden suuruutta:

Jos siis osaamme laskea kappaleeseen vaikuttavan kokonaisvoiman ja tiedämme sen massan, osaamme laskea sen kiihtyvyyden.

Jos kappaleeseen vaikuttava voima pysyy vakiona, myös kiihtyvyys pysyy vakiona. Tällöin voimme käyttää kappaleen nopeudelle ja paikalle meille jo tuttuja laskukaavoja:

Newtonin lait - Newton III

Kahden kappaleen (tai esimerkiksi hiukkasen) välillä vaikuttaa yksi vuorovaikutus. Kumpikin kappale kokee vuorovaikutuksen siihen kohdistuvana voimana. Vuorovaikutus vaikuttaa molempiin yhtä voimakkaasti, sillä vuorovaikutuksen voimakkuuksia on vain yksi. Kumpaankin kappaleeseen vaikuttaa siis yhtä suuri voima. Voimat ovat vastakkaissuuntaiset, yhtä suuret ja ne vaikuttavat eri kappaleisiin.

Toinen tapa sanoa sama asia on Newtonin III laki: jokaiseen voimaan liittyy samansuuruinen ja vastakkaissuuntainen vastavoima.

Vastavoima vaikuttaa aina eri kappaleeseen kuin alkuperäinen voima. Voima ja vastavoima ovat saman vuorovaikutuksen kaksi puolta.

Voimien yhteenlasku

Kappaleeseen vaikuttavan kokonaisvoiman avulla pääsemme siis käsiksi sen kiihtyvyyteen ja sitä kautta osaamme ennustaa kappaleen liikettä.

Toinen tärkeä asia, jonka voimme määrittää kokonaisvoiman (ja kuljetun matkan) avulla, on voiman tekemä työ. Kuten lämpöopissa opimme, työ näkyy kappaleen energian muutoksena. Kappaleen liikkeen ja energian välillä on siis yhteys, jota pääsemme hyödyntämään. Palaamme tähän hieman myöhemmin, tutkitaan ensin erilaisia voimia ja lasketaan niitä yhteen.

Voimat ovat vektoreita, joten niitä lasketaan yhteen vektorien yhteenlaskusäännöillä. Tämän materiaalin johdanto-osassa on käsitelty kahden vektorien yhteenlaskua kolmessa eri tapauksessa:

1. Voimat vaikuttavat samaan suuntaan tai vastakkaisiin suuntiin.

2. Voimat ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan.

3. Voimat ovat jossain muussa kulmassa toisiinsa nähden.

Ensimmäinen tilanne on näistä helpoin. Samalla suoralla olevat voimat lasketaan yhteen joko laskemalla niiden summa (voimat samaan suuntaan) tai erotus (voimat vastakkaisiin suuntiin).

Jos voimat ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, saadaan kokonaisvoiman pituus Pythagoraan lauseen avulla ja kokonaisvoiman suunta käyttämällä tangentti-funktiota

Voimien yhteenlaskussa kannattaa käyttää suorakulmaisia kolmioita.

Esimerkki: Työnnät kappaletta 20 Newtonin voimalla sivutuulessa, joka kohdistaa kappaleeseen 3 Newtonin voiman. Kuinka monen asteen poikkeaman tuuli aiheuttaa kappaleen saamaan kiihtyvyyteen?

Ratkaisu: Piirretään laatikkoon vaakasuunnassa vaikuttavat voimat ja niistä muodostuva suorakulmainen kolmio

Vaikuttavat voimat ovat kohtisuorassa toisiaan vastaan, joten kokonaisvoiman ja työntövoiman välinen kulma saadaan tangentin avulla

Vastaus: Laatikon saama kiihtyvyys on samaan suuntaan kuin kokonaisvoima, joten se muodostaa noin 9 asteen kulman työntösuuntaan nähden.

Vaikein tapaus on silloin, kun voimien välillä on jokin muu kulma kuin 0, 90 tai 180 astetta. Tällöin kannattaa edetä kolmessa osassa:

1. Jaetaan ensin toinen voimista kahteen komponenttiin. Toinen näistä tulee samansuuntaiseksi ja toinen kohtisuoraksi ongelman toista voimaa vastaan.

2. Lasketaan samansuuntainen komponentti yhteen toisen voiman kanssa

3. Saatu summavektori on kohtisuorassa jäljelle jääneen komponentin kanssa ja kokonaisvoima saadaan samalla tavoin kuin edellisessä esimerkissä käyttämällä Pythagoraan lausetta.

Voiman jakaminen kahteen komponenttiin vaatii jo sekin harjoittelua. Idea on käänteinen kahden kohtisuorassa toisiaan vastaan olevan vektorin summaamiselle. Jos suorakulmaisesta kolmiosta tiedetään molempien kateettien pituus, voidaan laskea hypotenuusan pituus ja kolmion kulmat. Jos taas tiedetään hypotenuusan pituus ja yhden kateetin ja hypotenuusan välinen kulma, voidaan laskea kateettien pituudet.

Voiman jakaminen vaakasuoraan ja pystysuoraan komponenttiin tapahtuu sinin ja kosinin avulla.

Kun tästä ratkaistaan voiman komponentit, saadaan

Esimerkki: Taulu, jonka massa on 1,5 kg, ripustetaan yhteen naulaan langalla, jonka pituus on 90 cm. Langan päät on kiinnitetty taulun reunoille 70 cm etäisyydelle toisistaan. Laske lankaan kohdistuvan jännitysvoiman suuruus.

Ratkaisu: Langan jännitysvoiman täytyy kumota taulun paino, jotta taulu pysyy seinällä. Painovoima ja langan jännitysvoima suuntautuvat kuitenkin eri suuntiin, kuten voimakuviosta alapuolelta nähdään.

Jotta voimia voidaan vertailla, kannattaa langan jännitysvoima T jakaa vaakasuoraan ja pystysuoraan osaan. Tämä on tehty toisessa kuvassa.

Langan jännitysvoima on samansuuruinen naulan molemmilla puolilla. Molemmat puolet vaikuttavat yhtä paljon taulun tukemiseen, joten niitä on (hieman epätarkasti) merkitty samalla symbolilla T.

Kummallakin puolella taulua komponenttivektorien summa antaa jännitysvoiman T.

Nyt pääsemme laskemaan vaakasuoria ja pystysuoria vektoreita yhteen. Jotta taulu pysyy paikallaan, täytyy sekä vaaka- että pystysuorassa olla:

Kaksi vaakasuoraa jännitysvoiman komponenttia kumoavat toisensa, sillä tilanne on symmetrinen. Meidän pitää siis huolehtia vain pystysuunnasta, jossa täytyy toteutua:

Tästä saamme laskettua jännitysvoiman y-komponentin. Koko jännitysvoiman suuruuden saamme käyttämällä hyväksemme tilanteen geometriaa ja trigonometrisia funktioita. Jännitysvoiman ja sen vaakasuoran komponentin välinen kulma (kuvassa α) saadaan annettujen mittojen avulla:

Kulman avulla voidaan vihdoin ratkaista T (samasta kuvasta):

Vastaus: Langan jännitysvoiman suuruus on noin 12 Newtonia.

Erilaisia voimia

Meille tähän mennessä tuttuja voimia ovat esimerkiksi painovoima ja pinnan tukivoima. Arkielämän ilmiöissä esiintyy myös muita voimia, katsotaan niistä kolmea: kitkaa, väliaineen vastusta ja nostetta.

Kitka

Myös liikettä vastustavia voimia käsiteltiin jo FY1-kurssilla. Kitkaa ja ilmanvastusta on hyvä katsoa nyt uudelleen, kun osaamme laskea kappaleeseen vaikuttavan kokonaisvoiman eri tilanteissa.

Ensinnäkin pitää muistaa, että kitkavoima on erisuuruinen riippuen siitä onko kappale liikkeellä vai paikallaan. Paikallaan ollessa puhutaan lepokitkasta, joka vaikuttaa kappaleeseen niin kauan kunnes se lähtee liikkeelle. Jos paikallaan olevaa kappaletta vedetään voimalla F, on lepokitka yhtä suuri kuin vetävä voima. Lepokitkan maksiarvo saavutetaan juuri ennen kuin kappale lähtee liikkeelle. Tätä lepokitkan arvoa kutsutaan lähtökitkaksi.

Kun kappale on jo liikkeellä, siihen vaikuttaa liikekitka, joka on lepokitkan maksimiarvoa pienempi. Liikkeellä oleva kappale siis tarrautuu alustaan hieman vähemmän kuin paikallaan oleva kappale. Kitkavoiman suuruus riippuu kahdesta asiasta: toisiaan vasten hankaavista materiaaleista ja voimasta, jolla pinnat painuvat toisiaan vasten. Kitkavoiman suuruus lasketaan

Fµ = µN,

missä µ on materiaaliparia kuvaava kitkakerroin ja N on kappaleeseen kohdistuvan tukivoiman suuruus. Kitkakerroin µ on paljas luku (ei yksikköä), normaalisti välillä [0,1], eli kitkavoima on tukivoimaa pienempi. Taulukkokirjoissa on annettu sekä lepokitkan että liikekitkan arvot eri materiaaliyhdistelmille. Varmista, että löydät ne tarvittaessa. Yksinkertaisimmassa tilanteessa vetävä voima F voidaan asettaa liikkeen suuntaiseksi ja kitkavoima Fµ liikesuunnalle vastakkaiseksi. Tällöin vaakasuuntaisen kokonainaisvoiman suuruus on näiden voimien erotus:

Fkok = F Fµ

Tämän yhtälön avulla voidaan laskea esimerkiksi kappaleen kiihtyvyys tai liikkeensuuntaisen kokonaisvoiman tekemä työ. Tilanne on hieman hankalampi, jos kappaleeseen vaikuttavat voimat eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tällöin meidän tarvitsee ensin jakaa voimat toisiaan vastaan kohtisuoriin komponentteihin.

Pystysuorat voimat kumoavat toisensa, vaakasuunnassa lasketaan voimien erotus.

Esimerkki: Jenni laskee pulkalla lumisen mäen alas. Pulkkamäen pituus on 40 metriä ja mäen kaltevuuskulma on 20 astetta. Kuinka kauan Jennin mäenlasku kestää, kun pulkan ja lumen välinen liikekitkakerroin on 0,20.

Ratkaisu: Piirretään tilanteesta havainnollistava kuva ja lisätään siihen oleelliset voimat. Jenniä vetää mäkeä alas painovoima, joten on järkevää heti aluksi jakaa se mäensuuntaiseen ja tätä kohtisuoraan komponenttiin. Asetetaan yksinkertaisuuden vuoksi koordinaatisto siten, että x-suunta on sama kuin mäen suunta ja y-suunta on tätä vastaan kohtisuorassa. Tässä vaiheessa on erittäin oleellista huomata, että painovoimavektorien muodostama kolmio on yhdenmuotoinen mäen ja G:n muodostaman kolmion kanssa (Tarkista tämä itse). Tästä johtuen mäen kaltevuuskulma α on myös G:n ja Gy:n välinen kulma. Näin ollen painovoiman komponenttien suuruuksiksi saadaan:

Haluamme päästä kitkaan käsiksi, joten tarvitsemme tukivoiman suuruuden. Se puuttuu vielä kuvasta, joten lisätään se. Lisätään samalla liikettä vastustava kitkavoima.

Tukivoima on aina pintaa vastaan kohtisuorassa. Tässä tapauksessa sen suuruus on sama kuin y-suuntaisen painovoiman komponentin, sillä kiihtyvyyttä mäen läpi ei ole (y-suuntaiset voimat kumoavat toisensa). Tukivoiman avulla saadaan kitkavoiman suuruus:

Mäen suuntaisesti pulkkaan vaikuttaa kaksi voimaa: painovoiman mäensuuntainen komponentti Gx ja kitkavoima Fµ. Alamäen suuntaisesti laskettu kokonaisvoima on siten:

Tämän avulla voidaan laskea pulkan kiihtyvyys, kun käytetään hyväksi Newtonin II:sta lakia x-suunnassa ja muistetaan, että painovoiman suuruus on G = mg:

Tässä kohtaa kannattaa panna merkille kuinka siistissä paketissa kiihtyvyyden lauseke lopulta on. Jos olisimme ottaneet välituloksia pitkin matkaa, olisi huolimattomuusvirheiden todennäköisyys huomattavasti suurempi.

Nyt kun meillä on kiihtyvyyden lauseke, pitää vielä ratkaista laskuun kuluva aika. Kiihtyvyys on tasaista ja voimme olettaa Jennin lähtevän alkunopeudella v0 = 0 lähtöpaikasta x0. Käytetään laskukaavaa tasaisen kiihtyvyyden ja paikan välillä

Kuljettu matka x(t) − x0 on 40 metriä ja kaikki muutkin arvot tiedetään, joten sijoitetaan ne laskukaavaan ja syötetään laskimeen:

Vastaus: Jennin mäenlasku kestää noin 7 sekuntia

Väliaineen vastus

Toinen meille arjesta tuttu liikettä vastustava voima on väliaineen vastus, esimerkiksi ilmanvastus. Kivi putoaa nopeammin kuin höyhen, jos ilma vastustaa sen liikettä - tyhjiössä molemmat putoavat yhtä nopeasti. Samoin tiedät kuinka kivi putoaa hitaammin vedessä kuin ilmassa.

Syynä on väliaineen vastus, joka on siis vedessä suurempi kuin ilmassa. Väliaineen vastus on ilmiönä monimutkainen, sillä se perustuu osittain väliaineessa tapahtuvaan turbulenssiin, joka on luonteeltaan kaoottista. Sitä voidaan kuitenkin tutkia kokeellisesti ja tällaisella tutkimuksella on keskeinen rooli esimerkiksi autojen ja lentokoneiden suunnittelussa.

Väliaineen vastus voidaan ajatella johtuvan työstä, joka joudutaan tekemään kappaleen lähellä olevien molekyylien liikuttamiseksi. Väliaineen molekyylit pitää siirtää kappaleen tieltä, jotta kappale ”mahtuu” siirtymään eteenpäin. Tästä aiheutuvat vuorovaikutukset näkyvät meille makroskooppisella tasolla liikettä vastustavana voimana.

Tiheämmät väliaineet vastustavat kappaleen liikettä eniten. Samoin on selvää, että pinta-alaltaan suurien kappaleiden liikkeeseen kohdistuu suurempi vastusvoima. Oleellinen osa on myös kappaleen muodolla: vesipisarat ovat pisaran mallisia juuri minimoidakseen ilmanvastuksen. Pallonmuotoiseen vesipisaraan kohdistuisi huomattavasti suurempi vastusvoima.

Viimeinen vaikuttava tekijä on kappaleen nopeus. Tiedät kokemuksesta, että pyöräillessäsi ilmanvastus on sitä suurempi, mitä kovempaa vauhtia kuljet. Tästä johtuen esimerkiksi putoavilla kappaleilla liikettä vastustava voima kasvaa kappaleen kiihtyvän liikkeen mukana - tämä jatkuu kunnes vastustavasta voimasta tulee yhtä suuri kuin kappaleen paino, minkä jälkeen kappale putoaa tasaisella nopeudella.

Yllä olevien suureiden avulla voidaan kirjoittaa yksinkertainen malli väliaineen vastuksen suuruudelle:

Tässä termi cv kuvaa kappaleen muotoa, A on liikettä vastaan kohtisuora pinta-ala, ρ on väliaineen tiheys ja v on kappaleen nopeus. Riippuvuus kustakin suureesta (esim. Fv v2) voidaan testata kokeellisesti.

Noste

Jos kannattalet painavaa esinettä ja viet esineen veden alle, tiedät kokemuksesta, että se ”kevenee”. Toisin sanoen sinun tarvitsee kannatella sitä vähemmän, eli käteesi kohdistuva voima pienenee.

Kun kannattelet esinettä, se pysyy paikallaan. Jos esineeseen ei kohdistu muita voimia, kätesi esineeseen kohdistava voima on yhtä suuri kuin esineen paino G. Painovoima kohdistuu alaspäin ja käden tukivoima ylöspäin.

Kun viet esineen veden alle, siihen kohdistuu toinenkin voima ylöspäin: noste. Vesi siis myös kannattelee kappaletta ja pienentää kädeltä vaadittavaa voimaa. Jos kappale pysyy kädelläsi, esineeseen kohdistuvat käden tukivoima ja noste ovat yhteensä yhtä suuret kuin esineen paino. Kiven paino ei siis pienene, vaan ”keveneminen” johtuu nosteesta.

Nosteen suuruus voidaan laskea Arkhimedeen lain avulla: se on sama kuin kappaleen syrjäyttämän väliaineen paino. Nosteen suuruus eli syrjäytetyn väliaineen (esim. veden) paino voidaan laskea kappaleen tilavuuden ja väliaineen tiheyden avulla:

N = mg = ρVg

Laskukaava on yksinkertainen, mutta symbolien merkityksen kanssa pitää olla tarkkana. Kaavassa V on kappaleen tilavuus ja ρ on väliaineen tiheys. Jos vain osa kappaleesta on väliaineessa (esim. kelluva kappale), tulee kaavaan vain väliaineessa oleva osa tilavuudesta. Nosteen suuruus riippuu siis vain kappaleen väliaineessa olevasta tilavuudesta, ei esimerkiksi sen materiaalista.

Esimerkki: Kannattelet kiveä, jonka tilavuus on 12 cm3 ja massa 47 g. Minkäsuuruinen voima käteesi kohdistuu, kun viet kiven veden alle?

Ratkaisu: Kiven tiheys on ρk = 47/12 g/cm3 ja veden tiheys on noin ρv = 1 g/cm3 . Tilanteessa vaikuttaa kolme voimaa, jotka ovat tasapainossa: kiven paino, noste ja käden kiveen kohdistama tukivoima. Näille kolmelle voimalle voidaan kirjoittaa skalaariyhtälö:

Tästä ratkaistaan käden tukivoima F:

Käden tukivoima saadaan siis laskettua kiven painon ja syrjäytetyn vesimäärän painon erotuksena ja tämä näkyy laskussa näiden kahden aineen tiheyksien erotuksena. Sijoitetaan tunnetut suureiden arvot ja lasketaan tukivoiman suuruus:

Vastaus: Käden tukivoiman suuruus on noin 0,34 N. (Ilmassa voima olisi noin 0,46 N.)

Kiveen kohdistuvat voimat ovat kaikki pystysuorassa, joten ne on helppo laskea yhteen. Kappaleen massa voidaan kirjoittaa tiheyden avulla: mk = ρkVk

Esimerkki: Osittain täytetty vesiastia on vaa’alla. Tökkäät sormesi veteen. Kasvaako vaa’an lukema vai ei?

Ratkaisu: Vesi kohdistaa sormeen ylöspäin suuntautuvan voiman, nosteen. Tällä voimalla on Newtonin III lain mukaan vastavoima, joka on samansuuruinen ja vastakkaisuuntainen. Vastavoima kohdistuu veteen alaspäin työntävästi, jolloin vaaka näyttää aiempaa enemmän. Vaa’an lukema siis nousee. Voit ajatella myös niin, että sormessasi tuntuva voima välittyy veden avulla vaa’alle. Tuntemus sormenpäässäsi ja kasvava vaa’an lukema ovat samat riippumatta siitä, onko välissä vettä tai ei.

Katso esimerkki nosteesta ilmassa.

Noste ja hydrostaattinen paine

Noste voidaan tietyissä tapauksissa ajatella muodostuvan paineerosta, joka on kappaleen yläpinnan ja alapinnan välillä. Tämä on käytännössä hyödyllistä silloin, kun ylä- ja alapinnoille tulevat paineet ja niiden aiheuttamat voimat on helppo laskea. Noste on silloin näiden voimien erotus. Alapinnalle kohdistuva voima osoittaa ylöspäin ja se on yläpinnalle kohdistuvaa voimaa suurempi, joten yhteenlaskettuna nämä kaksi voimaa osoittavat ylöspäin, kuten pitääkin.

Esimerkki: Veden alle on upotettu tynnyri, jonka kansi ja pohja ovat vedenpinnan suuntaiset ja pinta-alaltaan A = 1,6 m2. Tynnyri on metrin korkuinen. Laske tynnyriin kohdistuva noste.

Ratkaisu: Hydrostaattinen paine aiheuttaa voiman sekä tynnyrin yläpintaan, että sen alapintaan. Noste saadaan näiden kahden erotuksena:

N = Fa Fy

Tynnyrin pohjaan kohdistuu suurempi hydrostaattinen paine kuin sen kanteen.

Paineen määritelmän mukaan siihen liittyvä voima voidaan laskea yhtälöstä:

Nyt voidaan kirjoittaa nosteelle:

Paine-ero puolestaan voidaan laskea hydrostaattisen paineen lasku- Kertaa hydrostaattinen paine lämpöopista. kaavaa hyväksi käyttäen (ρ on veden tiheys)

gA Paine-ero ja sitä kautta noste riippuvat siis kannen ja pohjan syvyyserosta, joka tässä tapauksessa on yksi metri. Sijoittamalla suureet saadaan nostee

Vastaus: Tynnyriin kohdistuva noste on noin 16 kN.

Huomaa, kuinka lopullisessa kaavassa esiintyy yhdistelmä tynnyrin korkeus kertaa pohjan pinta-ala, eli tynnyrin tilavuus. Tässäkin laskussa on siis lopulta käytetty ”normaalia” nosteen laskukaavaa: N = ρVg

Tehtävät

Tehtävien malliratkaisut PDF:nä oheisesta linkistä.

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen

T1. Työnnät kappaletta 16 Newtonin voimalla sivutuulessa, joka kohdistaa kappaleeseen 4 Newtonin voiman. Kuinka monen asteen poikkeaman tuuli aiheuttaa kappaleen saamaan kiihtyvyyteen?

Vastaus: 14º

T2. Laske alapuolisen systeemin saama kiihtyvyys, kun kappaleen massa on 20 kg.

Vastaus: 0,4 m/s2

T3. Laske alapuolisen systeemin saama kiihtyvyys, kun kappaleen A massa on 15 kg ja B massa on 5 kg.

Vastaus: 1 m/s2

T4. Laske yläpuolisen systeemin langan jännitysvoima, kun kappaleen A massa on 15 kg ja B massa on 5 kg.

Vastaus: 5 N

T5. Auto, jonka massa on 980 kg, hinaa mopoautoa, jonka massa on 320 kg. Hinaavaa autoa työntävä voima on 300 N vaakasuoralla tiellä. Laske hinausköyteen kohdistuva voima. Liikevastusvoimat ovat pienet.

Vastaus: 74 N

T6. Laske yläpuolisen systeemin saama kiihtyvyys.

Vastaus: 1 m/s2

T7. Yläpuolinen kappale on ripustettu kahdella narulla kuvan mukaisesti. Laske narujen jännitysvoima

Vastaus: 113 N

T8. Yläpuolinen kappale on ripustettu kahdella narulla kuvan mukaisesti. Laske narujen jännitysvoima

Vastaus: Kulman 𝛃 narun jännitysvoima on 71 N ja kulman 𝛂 narun jännitysvoima 160 N

T9. Auton massa on 1000 kg ja nopeus 72km/h. Auto pysäytetään tasaisella tiellä, jossa renkaiden ja tien välinen kitkakerroin on 0,40. Kuinka pitkä matka vähintään tarvitaan auton pysäyttämiseksi?

Vastaus: 51 m

T10. Auto jarruttaa ja sen vauhti hidastuu nopeudesta 100 km/h nopeuteen 60 km/h. Laske jarruttavan voiman suuruus, kun hidastuminen tapahtuu 5,0 sekunnin aikana ja auton massa on 800 kg.

Vastaus: 1800 N