Energia

Fysiikan tutkimuksessa käytetään jatkuvasti hyväksi erilaisia säilymislakeja. Voidaan jopa sanoa, että säilymislakien olemassaolo monessa mielessä mahdollistaa nykyisen kaltaisen fysiikan tutkimuksen. Suuri osa mittaustuloksistakin on ehdollisia tunnetuille säilymislaeille: esimerkiksi hajonneen hiukkasen massa voidaan päätellä mitatuista suureista koskaan mittaamatta tätä massaa suoraan, koska tiedetään energian ja ”liikemäärän” säilyvän.

Aloitetaan energian säilymislaista. Se on hyvin yksinkertainen: energian kokonaismäärä säilyy kaikissa prosesseissa. Energiaa voi muuttua muodosta toiseen, mutta se ei häviä eikä sitä tule lisää. Energiaa voi myös siirtyä systeemistä toiseen, mutta sen kokonaismäärä säilyy, aina.

Energiaa on eri muodoissa: on kappaleiden liikkeeseen liittyvää liike-energiaa, vuorovaikutuksiin liittyvää potentiaalienergiaa ja kappaleen rakenneosasten liikkeisiin ja vuorovaikutuksiin liittyvää sisäenergiaa.

Yhtälönä säilymislain voisi kirjoittaa siis vaikkapa näin:

Ekok (t1)=Ekok (t2)

missä t1 ja t2 viittaavat kahteen eri ajanhetkeen. Jos otamme huomioon liike-energian Ek, potentiaalienergian Ep ja sisäenergian Es, tulee yhtälö muotoon:

Ek(t1)+ Ep(t1)+ Es(t1) = Ek(t2)+ Ep(t2)+ Es(t2)

Mekaaninen energia

Mekaanisella energialla tarkoitetaan kappaleen liike-energian ja potentiaalienergian summaa. Jos tarkastelemme liikkuvia kappaleita tilanteessa, jossa voimme jättää huomiotta niiden mahdolliset sisäenergian muutokset (lämpötila ei muutu merkittävästi), on järkevää puhua mekaanisesta energiasta, sillä vain siinä tapahtuu muutoksia.

Koska sisäenergia ei muutu, se voidaan supistaa pois energian säilymislain yhtälöstä, joka on silloin:

Ek(t1)+ Ep(t1) = Ek(t2)+ Ep(t2)

Tämä on mekaanisen energian säilymislaki: liike-energian ja potentiaalienergian summa

Em = Ek + Ep

säilyy. Huomaa, että mekaaninen energia ei suinkaan säily kaikissa prosesseissa, vaan ainoastaan tietyissä idealisoiduissa tilanteissa, joissa sisäenergia ei muutu.

Liike-energia

Liike-energia on kappaleen liikkeeseen liittyvää energiaa - mitä enemmän liikettä, sitä enemmän siihen liittyy energiaa. Sitä voi ajatella tuttujen suureiden avulla vaikkapa näin: Mitataan vesiastian lämpötilaa. Liikkeessä oleva kappale (massa m, nopeus v) tippuu veteen. Odotetaan, että liike pysähtyy ja mitataan veden lämpötilan muutos. Lämpötilan muutoksen avulla saadaan laskettua veteen siirtynyt lämpömäärä, joka on sama kuin siihen törmänneen kappaleen liikeenergia ennen törmäystä, sillä kokonaisenergia säilyy. Kappaleen liike-energia on muuttunut veden sisäenergiaksi.

Seuraavaksi haluaisimme tietää mitkä suureet vaikuttavat kappaleen liike-energiaan. Kappaleen massa vaikuttaa: kaksi samanlaista kappaletta luovuttaisi tietenkin kaksinkertaisen määrän energiaa, joten on helppo uskoa, että liike-energia riippuu massasta lineaarisesti:

E = c·m,

missä c on jokin verrannollisuuskerroin, jonka haluamme selvittää. Myös kappaleen nopeus vaikuttaa liike-energiaan, mutta on vähemmän selvää millainen tämä riippuvuus on. Tutkiaksemme sitä katsotaan ensin työn ja voiman välistä yhteyttä.

Työn ja voiman välinen yhteys

Työ on meille tuttua lämpöopista, se on tapa siirtää energiaa systeemistä toiseen. Tuttua on myös vakiovoiman tekemän työn laskukaava:

W = Fs,

missä s on matka, jonka työ vaikuttaa. Kun työtä tehdään systeemiin, sen energia muuttuu tehdyn työn verran:

∆E = W

Tätä kutsutaan työ-energiaperiaatteeksi. Jotta energiaa voi siirtyä systeemiin, täytyy sen olla pois joltain toiselta systeemiltä (koska energia säilyy). Tehty työ siis vähentää yhden systeemin energiaa ja lisää toisen systeemin energiaa.

Otetaan sitten yksinkertainen systeemi ja meille tuttu vakiovoima: painovoima. Jos pudotamme kappaleen korkeudelta h, tekee painovoima työn:

W = Fs = Gh = mgh

Jos vaikuttava voima ei ole vakio, vaan muuttuu prosessin aikana, täytyy tehty työ määrittää graafisesti integroimalla.

Työ-energiaperiaatteen mukaisesti tämä työ muuttuu kappaleen energiaksi, eli se saa liike-energiaa. Kappaleen liike-energia muuttuu siis määrän, joka riippuu lineaarisesti pudotuskorkeudesta. Jos kappale on aluksi paikallaan, sillä ei ole liike-energiaa, joten lopullinen liike-energia on tehdyn työn suuruinen

∆Ek = Ek = mgh

Tiedämme, että liike-energia riippuu nopeudesta, mutta emme vielä tiedä miten. Voimme päätellä liike-energian ja kappaleen nopeuden välisen riippuvuuden pudottamalla kappaleen eri korkeuksilta ja mittaamalla sen saaman loppunopeuden.

Koe on tehty oheisessa videossa, ja kokeessa saatavat tulokset on taulukoita ja niistä on piirretty sopiva kuvaaja:

Huomataan, että jos viemme tulokset (v2, h)-koordinaatistoon, tulee riippuvuudesta lineaarinen. Tämä tarkoittaa, että pudotuskorkeuden ja loppunopeuden välillä on yhteys:

h v2

Liike-energia riippuu pudotuskorkeudesta lineaarisesti, joten sen täytyy riippua nopeuden toisesta potenssista. Aiemmin päättelimme sen riippuvan lineaarisesti massasta, joten meillä on nyt seuraava työ-energiaperiaatteen mukainen yhtälö:

Tässä a on jokin verrannollisuuskerroin, jonka haluamme vielä määrittää. Voimme supistaa massan pois edellisestä yhtälöstä, jolloin voimme kirjoittaa:

Mittauksessamme saimme kulmakertoimeksi k ≈ 0,04912, jonka avulla voimme laskea a:n:

Verrannollisuuskertoimeksi saadaan puolikas. Koe pitäisi tietenkin toistaa useita kertoja, mutta toimikoon tämä yksittäinenkin koe perusteluna liike-energian laskukaavalle.

Kappaleen liike-energian määrä saadaan massan ja nopeuden avulla:

Tulos voidaan perustella myös pelkän teorian tasolla, mutta on mukavaa löytää se kokeellisesti.

Potentiaalienergia

Palautetaan mieleen mekaanisen energian säilymislaki

Ek(t1)+ Ep(t1) = Ek(t2)+ Ep(t2)

Puhuimme toistaiseksi vasta liike-energiasta. Mekaanisen energian toinen puoli on potentiaalienergia. Tällä kurssilla käsittelemme vain gravitaatioon liittyvää potentiaalienergia (esim. pallo saa pudotessaan liike-energiaa), mutta potentiaalienergiaa voi liittyä muihinkin vuorovaikutuksiin. Esimerkiksi jännitetyssä jousessa on potentiaalienergiaa, joka vapautuu kun jousi päästetään takaisin tasapainoasemaansa.

Seuraa iloinen yllätys: käsittelimme painovoiman potentiaalienergian jo edellisessä kokeessa, jossa pudotimme palloa. Liike-energian muutos laskettiin painovoiman tekemänä työnä

Ek = mgh

Painovoiman tekemä työ on sama asia kuin kappaleen gravitaatiopotentiaalienergia Ep, eli se on sen työn määrä, jonka gravitaatio pystyy kappaleeseen tekemään. Gravitaatioon liittyvän potentiaalienergian lauseke on siis

Ep = mgh

Tämä laskukaava pätee silloin, kun painovoimaa voidaan pitää vakiovoimana. Tämä puolestaan pitää paikkansa esimerkiksi maanpinnan lähellä liikuttaessa, jolloin muutokset gravitaatiovuorovaikutuksen voimakkuudessa ovat pieniä. Jos pallo pudotettaisiin esimerkiksi 100 kilometrin korkeudesta, pitäisi gravitaatiovuorovaikutuksen heikkeneminen kaukana maan pinnasta ottaa huomioon.

Potentiaalienergian nollataso

Potentiaalienergia on nimensä mukaisesti energiaa, joka voidaan saada käyttöön. Tämä taas riippuu tilanteesta, siitä mitä tapahtuu jotta energiaa vapautuu. Esimerkiksi painovoiman potentiaalienergian tapauksessa on selvää, että pallo saa enemmän liike-energiaa, jos se pudotetaan lattialle, kuin jos se pudotettaisiin pöydälle. Potentiaalienergian lausekkeessa Ep = mgh tärkeää on kahden tason korkeusero h, ei mikään ”absoluuttinen” korkeus.

Tästä syystä meidän tulee aina valita se taso, mihin pallon korkeutta verrataan. Pallo on korkeudella h suhteessa lattiaan. Tällöin sen potentiaalienergia on sitä suurempi, mitä kauempana lattiasta se on. Lattialla ollessaan pallon potentiaalienergia lattian suhteen on nolla, joten tätä kutsutaan potentiaalienergian nollatasoksi.

Huomaa kuinka potentiaalienergiasta voi tulla myös negatiivinen:

katutasolla olevaan palloon pitäisi tehdä työtä, jotta se saataisiin lattian tasalle.

Nollatason voi valita jokaisessa ongelmassa mieleisekseen. Tämä valinta ei vaikuta lopputulokseen, vaan ilmiötä kuvaavien suureiden arvot ovat samat valinnasta riippumatta. Valinta on hyvä mainita ratkaisun alussa kirjoittamalla esimerkiksi ”valitaan potentiaalienergian nollatasoksi lattian taso”.

Mekaanisen energian säilymislaki

Aiemmin kirjoitimme mekaanisen energian säilymislain näin:

Ek(t1)+ Ep(t1) = Ek(t2)+ Ep(t2)

Nyt meillä on sekä liike-energian että potentiaalienergian lausekkeet, joten voimme kirjoittaa systeemin mekaanisen energian niiden avulla:

Em = Ek + Ep = mv2 + mgh.

Mekaaninen energia säilyy, joten eri ajanhetkinä t1 ja t2 pätee yhtälö:

Monia ongelmia on huomattavasti helpompi ratkaista tämän säilymislain avulla kuin voimia käyttäen. Muista kuitenkin, että mekaaninen energia säilyy vain, jos sisäenergiassa ei tapahdu muutoksia, eli käytännössä silloin, kun prosessissa ei synny lämpöä.

Katso demonstraatio mekaanisen energian säilymislaista:

Ylimmässä pisteessä on vain potentiaalienergiaa, alimmassa pisteessä on vain liike-energiaa.

Esimerkki: 40 senttimetrin pituiseen lankaan ripustettu punnus heilahtelee siten, että ääriasemassa lanka muodostaa 35 asteen kulman pystysuunnan kanssa. Mikä on punnuksen saama suurin nopeus?

Ratkaisu: Punnuksen heilahdellessa voidaan ajatella mekaanisen energian säilyvän. Heilahduksen aikana energia muuttuu punnuksen potentiaalienergiasta liike-energiaksi ja toisinpäin. Valitaan potentiaalienergian nollataso heilahduksen alimpaan pisteeseen, jolloin aina kun se kohta ohitetaan, on punnuksella ainoastaan liike-energiaa. Koska silloin kaikki käytössä oleva energia on liike-energiana, on nopeus silloin suurimmillaan.

Vertaamalla heilahduksen ääriasennossa olevan potentiaalienergian määrään, voimme laskea punnuksen saaman suurimman nopeuden liike-energian lausekkeesta. Mekaanisen energian säilymislaista saamme:

Maksiminopeus riippuu heilahduksen korkeuden neliöjuuresta. Tarvitsemme siis ääriaseman korkeuden verrattuna potentiaalienergian nollatasoon. Tämä saadaan kuvan suorakulmaisesta kolmiosta:

Korkeuden avulla saadaan nopeus:

Vastaus: Punnuksen maksinopeus on noin 1,2 m/s.

Konservatiiset voimat ja ei-konservatiiviset voimat

Mekaanisen energian säilymislaki edellyttää, että tarkasteltavassa prosessissa ei synny lämpöä.

On helppo kuvitella tilanne, jossa kappale liukuessaan koko ajan menettää liike-energiaa kitkan vaikutuksesta. Tällöin kappaleen mekaaninen energia ei säily, vaan se muuttuu pikkuhiljaa kappaleen ja alustan sisäenergiaksi (pinnat lämpenevät). Koska systeemi ei ole eristetty, sisäenergia vuorostaan säteilee hiljalleen ympäristöön lämpötilaerojen tasoittuessa.

Tämä tilanne on merkittävällä tavalla erilainen verrattuna tilanteeseen, jossa mekaaninen energia säilyy. Lämpöliike on satunnaista, joten ilmaan säteillyttä lämpöenergiaa on enää mahdotonta muuttaa takaisin kappaleen liike-energiaksi. Kyse on entropian kasvusta, jota kuvaa lämpöopin toinen pääsääntö.

Tällaista voimaa, joka aiheuttaa mekaanisen energian pienenemistä (esim. kitka), kutsutaan ei-konservatiiviseksi voimaksi ja mekaanisen energian säilyttävää voimaa (esim. painovoima) konservatiiviseksi voimaksi.

Lämpöopin toinen pääsääntö kertoo meille, että kokonaisentropia kasvaa kaikissa prosesseissa, joten kaikissa realistisissa tilanteissa vaikuttaa myös ei-konservatiivisia voimia. On kuitenkin paljon tilanteita, joissa tämä vaikutus on niin pieni, ettei sitä tarvitse huomioida. Hyvä esimerkki tästä on vaikkapa tyhjiössä heiluva pienikitkainen heiluri: Mekaaninen energia säilyy todella pitkään, potentiaalienergia muuttuuu liike-energiaksi ja päinvastoin, mutta tämäkin heiluri pysähtyy, kun odotetaan riittävän kauan.

Kitkan (tai minkä tahansa muun ei-konservatiivisen voiman) tekemä työ W voidaan ottaa huomioon mekaanisen energian muutoksena, eli se voidaan lisätä mekaanisen energian säilymislain yhtälöön

Tässä yhtälössä on määritelty työ negatiiviseksi W < 0, sillä se pienentää mekaanista energiaa. Osa alussa olleesta mekaanisesta energiasta kuluu työnä ja lopussa mekaanista energiaa on vähemmän kuin alussa. Kuvittele vielä lopuksi, että pysähtynyt heiluri lähtisi itsekseen uudestaan liikkeelle. Tämä tarkoittaisi fysikaalisesti sitä, että lämmöksi muuttunut mekaaninen energia palaisi heiluriin. Tällainen tilanne näyttäisi meistä aivan siltä, kuin aika kulkisi käänteiseen suuntaan. Lämpöopin toinen pääsääntö ja entropian kasvu on meille niin luonnollista, että tuntuu helpommalta kuvitella ajan kääntäneen suuntaa kuin kuvitella tämän säännön rikkoutuneen!

Sinun ei tarvitse erikseen muistaa mille puolelle W piti laittaa ja millä merkillä, kunhan tunnistat kussakin tilanteessa kasvaako vai väheneekö systeemin energia. Siitä voit aina päätellä pitääkö työn määrä lisätä vai vähentää.

Tehtävät

Malliratkaisut PDF:nä oheisesta linkistä

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen

T1. Pallo heitetään suoraan alaspäin alkunopeudella 5,0 m/s. Mikä on pallon nopeus 10 metriä lähtökohtaa alempana?

Vastaus: 15 m/s

T2. Pallo heitetään suoraan ylöspäin alkunopeudella 5,0 m/s. Mikä on pallon nopeus 10 metriä lähtökohtaa alempana?

Vastaus: 15 m/s

T3. Pyöräilijän nopeus 20,0 metriä korkean mäen päällä on 12,0 km/h. Mäen pituus on 150 m ja pyörän ja pyöräilijän kokonaismassa on 85,0 kg. Pyöräilijä tulee vapaasti polkematta mäkeä alas. Liikettä vastustavien voimien suuruus mäessä on 70,0 N. Laske pyöräilijän nopeuden suuruus mäen alla

Vastaus: 17,9 m/s

T4. Auton massa on 1,800 kg ja nopeus 72 km/h. Auto pysäytetään tasaisella tiellä, jossa renkaiden ja tien välinen kitkakerroin on 0,40. Kuinka pitkä matka vähintään tarvitaan auton pysäyttämiseksi?

Vastaus: 51 m

T5. Auto jarruttaa ja sen vauhti hidastuu nopeudesta 100 km/h nopeuteen 60 km/h. Laske jarruttavan voiman suuruus, kun hidastuminen tapahtuu 25 metrin matkalla. Auton massa on 8000 kg

Vastaus: 79 kN

T6. Liukmäen korkeus on 2,5 m. Lapsi lähtee liukumaan ilman alkunopeutta ja liukumäen alhaalla hänen nopeutensa on 3 m/s. Laske liikevastusvoiman tekemä työ liukumisen aikana. Lapsen massa on 15 kg.

Vastaus: -300 J

T7. Kappale liukuu kaltevaa tasoa pitkin ylöspäin alkunopeudella 7,0 m/s. Kappaleen ja tason välinen liukukitkakerroin on 0,20. Tason kaltevuuskulma on 25º. Kuinka pitkän matkan kappale liukuu ennen pysähtymistään?

Vastaus: 4,1 m

T8. Edellisen tehtävän kappale lähtee liukumaan takaisin alas. Mikä on sen nopeus tason alakohdassa?

Vastaus: 4,4 m/s

T9. Kappale on kaltevalla tasolla, lähtee levosta liikkeelle ja liukuu mäkeä alas. Kappaleen nopeus mäen alhaalla on 8,0 m/s ja liikevastusvoimien suuruus liukumisen aikana oli 520 N. Mäen korkeus on 12 m ja kaltevuuskulma 12º. Mikä on kappaleen massa?

Vastaus: 350 kg

T10. Vaunua vedetään levosta nopeuteen 29 m/s. Nopeus saavutetaan 41 metrin matkalla. Suurin vetävä voima on 310 N. Kuinka suuri voi vaunun massa olla?

Vastaus: 30 kg